Resimler

  • Akbilek Mah. Hakimiyet cad. No:4/3
  • Telefon: 0 (358) 211 50 05
  •  Faks: 0 (358) 218 01 04
  • E-Posta : amasyauni@amasya.edu.tr